This printed article is located at http://uac.listedcompany.com/bcm.html

Business Continuity Management

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายในแต่ละหน่วยธุรกิจและมีโรงงานผลิตหลายพื้นที่ภายในประเทศ มีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การก่อการร้าย การวินาศกรรม เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯได้

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการรองรับเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว และจัดให้มีแผนฉุกเฉินและแผนการซ้อมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำประกันภัยคุ้มครองความสำหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด และได้ทำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดดำเนินการ (Business Interruption) ด้วย


ภาพการฝึกอบรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจPlease read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.